Projekts “Mašīnbūves Kompetences centra izveide”
Projekta Nr.: 1.2.1.1/18A/008

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”

Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA un MAK IT SIA

Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.4.1. “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde”

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta mērķis: Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde, kas ietver iepriekšējā pētniecības projektā (ID Nr. 1.2.1.1/16.A/003) izstrādāto komponenšu savietošanu, papildus nepieciešamo komponenšu izpēti, vadības sistēmas pētniecības un izstrādes darbus un prototipa izveidošanu.

14.10.2019 

Identificētas minimāli nepieciešamās mehāniskās komponentes funkcionāla prototipa izstrādei informācijas sistēmas testēšanai;
Identificētas nepieciešamās automatizācijas komponentes;
Identificēts informācijas sistēmas skelets un tā saskarne ar automatizācijas sistēmām.

04.12.2019

Turpinās darbs pie konkrētu automatizācijas komponenšu noteikšanas, jo iepriekš tika noteikti principiālie risinājumi, tomēr, turpinot pētījumu radās diskusija par konkrētu sistēmu (gan programmēšanas valodu, gan ražotāju programnodrošinājuma) priekšrocībām un trūkumiem, kuras šobrīd tiek risinātas.
Paralēli tiek veikta prototipa izbūve, kas daļēji tiek veikta pašu spēkiem un tiek gatavots iepirkums komponentēm, kuras paša uzņēmuma spēkiem nav iespējams izgatavot.

30.01.2020

SIA “Roboeatz” izsludina iepirkumu robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas prototipa komponenšu izstrādi un izgatavošanu

Iepirkums nepieciešams SIA “Roboeatz” pētījuma pētījuma Nr. 4.1 “Automatizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde” projekta „Mašīnbūves Kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 10.maijā noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/008, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/008.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”
Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
Piedāvājumi jāiesniedz SIA “Roboeatz” birojā Dārzaugļu iela 1-214, Rīga, līdz 21.02.2020. plkst. 17.00.
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

31.03.2020

2020 gada 1.ceturksnī tika veikts:
Veikti funkcionālā prototipa konstrurēšanas darbi, pētot salāgošanas iespējas ar esošajām komponentēm, veicot uzlabojumus efektivitātes palielināšanai, kā arī testēta saderība.

30.06.2020

2020 gada 2.ceturksnī tika veikts:
Turpināti funkcionālā prototipa konstrukciju darbi, pētot salāgošanas iespējas ar esošajām komponentēm, veicot uzlabojumus efektivitātes palielināšanai, kā arī testēta saderība.
Veikta komunikācijas principu izstrāde automatizācijas sadaļai un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformas sasaistes pētniecības darbi un risinājuma izstrāde.

30.09.2020

2020 gada 3.ceturksnī tika veikts:
Veikti darbi pneimatisku piedziņu izstrādei, kas veidos papildus funkcionalitāti dozatoru iekārtās un veikti to pētniecīcības un pirmo testu darbi.
Uz šī pamata veidoti jauni dozēšanas principi un izstrādātas potenciālās sistēmas.
Turpināti darbi pie robota ceļu efekitvitātes uzlabošanas.

31.12.2020

2020. gada 4.ceturksnī tika veikts:

Tika pabeigta projekta realizācija izveidojot robotizētas ēdināšanas iekārtas prototipu ar informācijas sistēmu.

Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.4.6. “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”

Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta mērķis: Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidotas suvide iekārtas ar parametru nolasīšanas funkciju izstrāde, veicot pētījumus par iespēju veikt mērķētu siltuma atdevi produkta vienmērīgas termiskas apstrādes nodrošināšanai, izmantojot mākslīgā intelekta vadītu informācijas sistēmu

04.12.2019

Pēc pārrunām ar zinātniekiem, konstatēts, ka sākotnēji jāveic praktiski pētījumi, jo, lai veiktu ūdens plūsmu simulācijas, nepieciešami izejas dati, kurus šobrīd pētījuma veicēji nespēj iedot.
Pieņemts lēmums izveidot izmēģinājuma stendu un šobrīd norit darbi pie tā izveides.

31.03.2020

2020 gada 1.ceturksnī tika veikts:
Uzsākti testi efektīvai caurplūdes sildīšanas nodrošināšanai speciāli tam izveidotā stendā.
Uzsākts darbs pie principiālās konstrukciju uzbūves rasējumiem.

30.06.2020

2020 gada 2.ceturksnī tika veikts:
Jauna tipa caurplūdes sildīšanas iekārtas testi speciāli tam izveidotā stendā.
Principiālās konstrukciju uzbūves rasējumu izstrāde.

30.09.2020

2020 gada 3.ceturksnī tika veikts:
Finalizēts sildelementa dizains, izveidots prototips testa nolūkiem testēšanas stendā.
Veikts pētījums par ūdens strūklu nepieciešamo jaudu sasniegšanu.

31.12.2020

2020. gada 4.ceturksnī tika veikts:

Tika turpināts darbs pie datu ievākšanas un uzkrāšanas lietotnes, kā arī veikti papildus algoritmu pētījumi par atgriezenisko saiti un veikta to simulācija, lai fiziska prototipa uzbūvēšanas brīdī, tos varētu sākt testēt ar reāliem parametriem. Turpināta fiziskā prototipa izstrāde.

31.03.2021

2021. gada 1.ceturksnī tika veikts:

Veikta informācijas sistēmas izstrāde un sagatavota koncepcija mehāniskās daļas izpildei, lai apvienotu informācijas sistēmas, automatizācijas daļas un mehāniskās daļas konceptus un veiktu prototipa uzbūvi apvienotiem testiem. Darbi iekļāvā plūsmu simulāvcijas, sensoru novietojuma shēmas, datu ievākšanas un apstrādes moduļus.

31.06.2021

2021. gada 2.ceturksnī tika veikts:

Pētījums pabeigts ar paredzēto rezultātu – izveidots iekārtas fiziskais prototips ar attālinātu vadības sistēmu un informācijas sistēmu datu apstrādei.

Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.7 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas recepšu izstrāde”

Latvijas Pārtikas kompetences centrs

Projekta identifikācijas numurs 1.2.1.1/18/A/002.

Finansējuma saņēmējs: SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”

Pētījuma īstenotājs: SIA “ROBOEATZ”

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta mērķis ir: Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);

Produktu iepakojuma risinājumi;

Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.

Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;

Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

SIA ROBOEATZ sadarbībā ar Latvijas pārtikas nozares kompetences centru izstrādā projektu: Nr.7 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas recepšu izstrāde”.

No 01.04.2020 līdz 16.05.2020

Pārskata periodā tika uzsākta pētījuma koncepcijas izstrāde un noformulēti darba uzdevumi. Ir uzsākts darbs pie pusfabrikātu testēšanas, veikti pirmie testi, lai noteiktu padziļināti testējamos materiālus un testēšanas principus. Ir izveidots pirmais rotējošais spuras modelis 3D vidē un tā simulācijas 3D vidē.

No 17.05.2020 līdz 16.08.2020

Pārskata periodā tika veikti testi ar dažādiem produktu tipiem, to izlādes un padeves mehānismu pielāgošanas varianti. Darba procesā tika rasta iespēja palielināt iespējamo produktu variantu izmantošanu un doti uzdevumi saistītajos projektos veidot mehāniskos risinājumus jaunajai koncepcijai

No 17.08.2020 – 16.11.2020

Pārskata periodā. pētījuma realizācija uz laiku tika apturēta dēļ darbu secības optimizācijas. Pētījumu plānots atsākt nākamajā pārskatā periodā.

No 17.11.2020 – 16.02.2021

Pārskata periodā tika turpināta izejvielu testēšana izstrādājot papildus principiālus moduļus dozēšanai. Konkrēto moduļu dozēšanas principu komandas tika iekļautas informācijas sistēmas testa vidē, lai veiktu savietojamību ar esošajām komandām un kopējiem izpildes sistēmas algoritmiem.

No 17.02.2021 – 16.05.2021

Pārskata periodā tika turpināts darbs izvērtējot dažādu izejvielu principiālās dozēšanas moduļu darbības principus un fiksējot to informācijas sistēmā. Veidoti nepieciešamie algoritmu bloki, katras konkrētās izejvielas vai izejvielu grupas dozēšanas darbību kopumam, kas fiksēti bibliotēkā. Veikti testi ātruma, apjoma un kvalitātes saglabāšanas korelācijai. Ņemot vērā iegūto informāciju tiek izstrādāti arī moduļi jaunām termiskās apstrādes funkcijām.

 No 17.05.2021 – 16.08.2021

Pārskata periodā tika turpināts attīstīt dozācijas scenārijus pie
dažādām produkta masām, veidojot datu bāzi ar konkrētajiem parametriem.
Veidota transportēšanas ceļu parametrālā uzbūve, ietverot dažādu
produktu apjoma un masas korelāciju, sevišķi posmā pie izlādes termiskās
apstrādes iekārtā. Iegūtie dati tiek izmantoti produktu bibliotēkas
parametizēšanā un nepieciešamo lauku noteikšanai. Tāpat tiek turpināts
darbs pie dažāda tipa produktu salikumu termiskās apstrādes cepšanas
modulī.

 

No 17.08.2021.-31.10.2021

Pārskata periodā pētījums tika pabeigts ar pozitīvu rezultātu. Pētījuma rezultātā ir noteikti dizaini mehānismiem, kas veic dozāciju un termisko apstrādi kā arī  izveidoti algoritmu bloki, katras konkrētās izejvielas vai izejvielu grupas dozēšanas darbību kopumam, kas fiksēti bibliotēkā. Saniegts plānotais pētījuma projekta rezultāts – izveidot robotizētas ēdināšanas iekārtas recepšu informācijas sistēmu un datu bāzi.

Pētījuma Nr. 4.11 «Automatizēta fritēzes moduļa izstrāde »

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”

Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA un MAK IT SIA

Projekta mērķis: Pētniecības projektu plānots veikt balstoties uz iepriekš veiksmīgi realizētiem pētniecības projektiem (ID Nr. 1.2.1.1/16.A/003 un ID Nr. 1.2.1.1/18/A/008), kas rezultējušies ar ražošanā ieviestiem produktiem un kā papildinājums robotizētas ēdināšanas iekārtai, veidojot pētniecību kompleksas un papildināmas sistēmas izstrādei. Konkrētajā pētniecības projektā tiks veikta eksperimentālā izstrāde fritēzes modulim, kas būs kā maināma opcija robotizētas ēdināšanas iekārtā, lai sniegtu lietotājiem lielākas iespējas recepšu izveidē, iekļaujot arī fritētu ēdienu receptes.

31.12.2021.

  1. gada 4. ceturksnī projekta dalībnieki uzsāka paredzētās darbības, nosakot nepieciešamos parametrus izveidojamajam rezultātam, kas sevī ietvēra:
  • Principiālo iekārtas uzbūvi identificējot nepieciešamās komponentes;
  • Automatizācijas principiālo darbību un tās komponentes;
  • Savietojamību ar IT vadības sistēmu un integrāciju mātes iekārtā;
  • Vadības sistēmas principiālo shēmu.

01.01.2022.-31.03.2022. 

Pärskata periodā tika izveidots prototipa principialas uzbüves 3D modelis, kā arī veidoti rasējumi prototipa ražošanas uzsökanal paraleli testojot vairakas alternativas mērka sasniegtanal Veikta pamatkoda izveide iekārtas integracijai mātes iekārtā, kas spētu adaptēt modularus risinājumus, ka ant veidot nepieciešamos receptes balstoties uz funkciju pieejamību. Konkrétá integrācija sevi letver art mates lekartas sistēmas komandu kodo sadalīšanu sikakos fragmentos, veidojot adoptivus blokus nepieciešamo darbību izpildei. Tikal veikta izstrāde lietotoja interfeisa programmal lekortas vadilanai.

01.04.2022.-30.06.2022. 

Pārskata periodā tika noslēgti pētniecības projektā paredzētie darbi. Mehāniskajā sadaļā tika izveidots iekārtas prototips, savukārt informācijas sistēmas sadaļā tika paveikta algoritmu izveide, kas atļauj ieintegrēt “mātes iekārtā” komandas, lai veiktu prototipa vadību pēc nepieciešamajām receptēm. Neskatoties uz izaicinājumiem komponenšu piegāžu laikos, tika rasti risinājumi, kas atļāva veikt nepieciešamās darbības pētniecības projektā izvirzīto hipotēžu apstiprināšanai un pabeigt pētniecības projektu ar pozitīvu rezultātu, kas sekmēs komerciāla produkta izveidi.

Projekts “Mašīnbūves Kompetences centrs”

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta Nr.: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006

Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA un MITIGATE SIA

Pētījuma numurs un nosaukums: Nr.4.2 “Robotizētas ēdināšanas servisa iekārtas gatava ēdiena glabāšanas un servēšanas modulis”

Projekta mērķis: Pētniecības projektā tiks veikta eksperimentālā izstrāde robotizētas ēdināšanas servisa iekārtas ēdiena glabāšanas un servēšanas moduļa prototipam.

01.02.2023.-30.06.2023
Pārskata periodā projekta dalībnieki uzsāka paredzētās darbības. Tika noteiktas risinājuma funkcionalitātes, skeleta un detalizēta darba uzdevuma izstrāde, tai skaitā nosakot praktiski pielietojamās tehnoloģijas un to savietojamību pētniecības projekta rezultāta sasniegšanai. Starpnozaru darba plāna saskaņošana, tai skaitā nosakot termiņus informācijas apmaiņā. Funkcionālo bloku un konkrētu mehānisko un elektronikas daļu noteikšana. Vienkāršu mehānisko mezglu prototipēšana teoriju apstiprināšanai.

01.07.2023.-30.09.2023
Pārskata periodā projekta tika izstrādāti rasējumi un 3D modeļi jauno moduļu mehāniskajai sadaļai, kā arī to integrācija ar mātes sistēmu un novietojums telpā. Izplānota un saskaņota automatizācijas sadaļas funkcionālo bloku topoloģija. Izveidots operatora interfeisa dizains un apstiprināta loģika uz kā balstīties turpmākajā programmatūras izstrādē. Saskaņots starpnozaru darba plāns.

01.10.2023.-31.12.2023.

Pārskata periodā projekta ar izstrādāto automātikas kodu tika veikti dažādi komponenšu un dozēšanas testi, kā arī izgatavoti un pabeigti pirmie mehāniskie mezgli. Balstoties uz iepriekš apstiprinātu dizainu un loģiku, tika izstrādāta programmatūra operatora un vadības panelim.

02.01.2024.-28.03.2024.

Pārskata periodā tika izgatavoti un pabeigti atlikušie mehāniskie prototipa mezgli. Lai nodrošinātu šo jauno moduļu saskaņotu darbību, tika veikta PLC automatizācijas komanduscenāriju izstrāde, kas būtu savietojama gan ar mātes iekārtu, gan spētu darboties natkarīgi no tās. Balstoties uz iepriekš apstiprinātu loģiku, tika veikta informācijas sistēmas programmēšana.

01.04.2024.-30.06.2024

Pārskata periodā tika veikti jauno prototipu modeļu testi un tika identificēti dažas nepilnības. Lai nodrošinātu nepieciešamos rezultātus projekta ietvaros tika izlemts izveidot papildus mehāniskos funkcionālos prototipa risinājumus. Tika pabeigta lineāro dozatoru jaunaprototipa papildfunkcijas dizaina izstrāde un saskaņošana. Pabeigta šķīvīša lifta, eļļas padevēja prototipa moduļu dizaina izveide, saskaņošana. Balstoties uz iepriekš apstiprinātu loģiku, tika veikta informācijas sistēmas programmēšana

Projekts “Mašīnbūves Kompetences centrs”
Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta Nr.: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006
Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA un MITIGATE SIA

Pētījuma numurs un nosaukums: Nr.4.6 “Mašīnredzē balstīts kalibrācijas un inventerizācijas risinājums inženiersistēmu iekārtām”

Projekta mērķis: Pētniecības projektā paredzēts izveidot mašīnredzē balstītu inženiersistēmu iekārtu kalibrēšanas un inventarizācijas risinājumu, kā arī tā eksperimentāla ieviešana robotizētas iekārtas šūnā un integrēšana ar iekārtas resursu plānošanas sistēmu.

01.08.2023.-30.09.2023.
Pārskata periodā projekta dalībnieki izstrādāja risinājuma funkcionalitātes, skeletu un detalizēta darba uzdevumu, tai skaitā noteica praktiski pielietojamās tehnoloģijas un to savietojamību pētniecības projekta rezultāta sasniegšanai. Saskaņoja starpnozaru darba plānu, tai skaitā nosakot termiņus informācijas apmaiņā. Noteikta funkcionālo bloku, arhitektūra un topoloģija.

01.10.2023.-31.12.2023.

Pārskata periodā pētniecības projekta dalībnieki izveidoja attēlu atpazīšanas “projektus”, lai apmācītu un pielāgotu savu attēlu klasifikatorus. Šādas apmācības rezultātā tiek iegūts “modelis”, kuru iespējams eksportēt un izmantot lietojumprogrammās. Tika sasniegti pirmie pozitīvie rezultāti un darbs pie attēlu analīzes turpinās. Ir sagatavots dizains un loģika vadības paneļa attēlu apmācīšanai.

02.01.2024.-28.03.2024.

Pārskata periodā pētniecības projekta dalībnieki pēc iepriekš saskaņota dizaina un loģikasizstrādāja vadības paneli datu ievadei uz mobilās aplikācijas bāzes, ar gatavu pamata funkcionalitāti, kas ietver lietotāja autorizāciju, savienojumu ar mākoņserveri un citām būtiskām fukcijām. Tiek turpināts darbs pie attēlu analīzes mašīnredzes modeļa trenēšanai, tai skaitā ar izveidotās mobilā aplikācijas palīdzību.

01.04.2024.-30.06.2024

Pārskata periodā pētniecības projekta dalībnieki pēc iepriekš saskaņota dizaina un loģikas turpina strādāt pie API izstrāde datu apmaiņas integrācijai ar citām informācijas sistēmām, tostarp ar dažādām citām aplikācijām un platformām, kuras var būt izstrādātas gan iekšēji uzņēmuma ietvaros, gan arī radītas trešo pušu izstrādātājiem. Darbs tiek turpināts un plānots vēlamos rezultātus sasniegt nākošajā pārskatā periodā.

Projekts “Mašīnbūves Kompetences centrs”
Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta Nr.: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006
Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA un MITIGATE SIA

Līgums Nr.IZ-L-2019/68

10.06.2019 SIA ROBOEATZ noslēdza līgumu Nr.IZ-L-2019/68 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

Līgums Nr. IZ-L-2020/62

13.03.2020 SIA ROBOEATZ noslēdza līgumu Nr. IZ-L-2020/62 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

Līgums Nr. SKV-L-2021/246

12.08.2021 SIA ROBOEATZ noslēdza līgumu
Nr. SKV-L-2021/246  ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001) ietvaros,
ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

atsper-transpar